Matèria Transversal

 Descarregar Pdf

NORMATIVA DE MATÈRIA TRANSVERSAL DE LA UDL

OFERTA MATÈRIA TRANSVERSAL UDL CURS 2021-2022

 Matèria Transversal pels alumnes de la Facultat de Medicina


Aquesta oferta formativa es fa en col·laboració amb la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Lleida.

Les sol·licituds es tramitaran través de Maite Martí, (tel 973 70 22 04) i Jordi Sabio (tel. 973 70 22 76) de la secretaria de Ciències de la Salut o Noemí Cierco de la Regidoria de Joventut de l'Ajuntament de Lleida.

Noemí Cierco - Joventut

C/La Palma, 6-10 de Lleida

Telèfon per demanar informació 973700667

L'oferta formativa està vinculada a les matèries següents:

  • Actituds i valors professionals de les Ciències de la Salut vinculades a activitats solidaries-I ( 3 ECTS). Realitzar una actividad de la taula de tres mòduls o una combinació d'activitats que sumin tres mòduls.

     

  • Actituds i valors professionals de les Ciències de la Salut vinculades a activitats solidaries-II ( 3 ECTS). Realitzar una activitat de la taula de tres mòduls o una combinació d'activitats que sumin tres mòduls.

Les ofertes estan organitzades en mòduls de 25 hores, cadascun d'aquests mòduls es correspon a 1 ECTS. 

 

La formació integral de l'estudiant és una de les funcions fonamentals de les universitats contemporànies. La universitat ha de formar bons professionals de les diverses branques del coneixement, al mateix temps que ha de facilitar el desenvolupament intel·lectual i personal dels estudiants a partir d'uns valors i ha d'ajudar-los a construir la seva capacitat de la reflexió crítica per tal que puguin interactuar en la societat de què formen part com a ciutadans.

En aquest sentit, les institucions universitàries han de poder oferir alguns coneixements i capacitats que són socialment útils pel conjunt dels estudiants, indistintament de la titulació que cursin, i que tenen així un caràcter de formació transversal. El Reial Decret 861/2010, en el qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, ja recull aquesta filosofia sobre la formació transversal, més enllà de la docència reglada stricto sensu. En efecte, l'article 12.8 assenyala al respecte que "d'acord amb l'article 46.2.i de la Llei Orgànica d'Universitats 6/2001, els estudiants podran obtenir reconeixement acadèmic en crèdits per la participació en activitats universitàries culturals, esportives, de representació estudiantil, solidàries i de cooperació. A aquest efecte, el pla d'estudis haurà de contemplar la possibilitat que els estudiants obtinguin un reconeixement d'almenys 6 crèdits sobre el total de l'esmentat pla, per la participació en les esmentades activitats".

La UdL ofereix aquests coneixements i capacitats mitjançant l'assignatura de 6 ECTS Matèria Transversal que consta en els plans d'estudis de tots els graus.

Actualment la matèria transversal es divideix en dos grans àmbits docents:

  • Formació estratègica
    Es centra en àmbits de coneixements i capacitats que es consideren substantius per enfortir una formació integral de l'estudiant, com són: l'emprenedoria; el pensament científic; les TIC's i les noves plataformes tecnològiques; i la comunicació i expressió escrita i oral.
  • Formació bàsica transversal
    Inclou aquelles activitats d'interès formatiu cultural i esportiu; les accions relacionades amb la qüestió de gènere; les activitats de cooperació; les activitats que propicien l'adquisició de competències informacionals -recursos bibliogràfics i de documentació-; la participació en congressos, simpòsiums i jornades organitzades a la UdL de caràcter clarament transversal; així com, la representació i participació estudiantil.
   Darrera modificació: