SERVEIS

La Facultat de Medicina ofereix excel·lents recursos físics i virtuals per a recolzar el pla d'estudis.

Unitat de Biblioteca i Documentació

 

La Unitat de Biblioteca i Documentació (UBiD) del campus de la Salut té com a missió la gestió de recursos documentals. La compra de la bibliografia docent, recomanada pel professorat en les guies docents de les assignatures, preferentment en format electrònic contribueix decisiva i positivament a l'aprenentatge dels estudiants, no sols en la prestació de serveis bibliogràfics sinó també en la realització de guies i cursos per a un millor ús dels recursos disponibles.

La BID del Campus de la Salut compta amb diferents espais de treball específics per als estudiants del Grau en Medicina (Sala Roc Pifarré i Sala Teresa Ribalta i l'espai “la consulta”). La Sala Roc Pifarré i Sala Teresa Ribalta, són sales destinades a la impartició de cursos de formació d'usuaris. La sala “consulta” està equipada amb una llitera i diferents instruments mèdics per a la pràctica d'anamnesi i exploracions clíniques entre els estudiants. Una altra especificitat de la biblioteca és el servei de préstec de models de diferents estructures anatòmiques.

La unitat de Sistemes d'Informació i Comunicació (SIC) ofereix (i) suport tecnològic a la docència, dedicats a millorar la qualitat de la docència i l'aprenentatge mitjançant eines innovadores, habilitant espais TIC (aules i sales d'usuari), i mantenint el programari docent específic; (ii) suport a la gestió, oferint eines TIC enfocades a la gestió acadèmica, a la recerca, a l'econòmica, de personal, de secretària general i eAdministración, de infraesructuras, de biblioteques, de qualitat, de les publicacions, de les relacions internacionals, de dades, publicació web i comunicació, etc; (iii) suport a la recerca, oferint una agrupació de serveis dedicats a donar suport al PDI perquè pugui desenvolupar les tasques de recerca a través de les eines TIC; i (iv) suport a l'alumnat, donant suport per a la configuració de la xarxa WIFI Eduroam, correu electrònic, UdL App, aules d'informàtica i sales d'usuaris. UdL APP permet l'accés immediat a l'actualitat universitària. Està disponible tant per a dispositius Android com iOS. Creada i pensada per a tothom que vulgui estar al dia de les novetats de la nostra Universitat: permet rebre al moment les notificacions del professorat en el mòbil o tauleta, xatejar amb els companys d'assignatura sense donar el teu número de telèfon, consultar les notes, accedir als recursos del Campus virtual, integrar el calendari personal amb el de la UdL, informar-se de les activitats culturals, docents, esportives, convocatòries, concursos, etc. En resum, l'app permet tenir accés als serveis més rellevants per als estudiants.

Informació i orientació universitària

Informació i Orientació Universitària (IOU) és una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar l’estudiantat de les diferents etapes educatives i especialment el de secundària i l'alumnat universitari.

Suport a l’activitat docent

Som l'estructura responsable d'assessorar i donar suport als processos d'ensenyament-aprenentatge presencials i en línia de la UdL. Promocionem la innovació docent i la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament–aprenentatge presencials i no presencials, focalitzant els esforços en assolir elevats nivells de qualitat pedagògica.

Les nostres tasques principals se centren en la consultoria pedagògica i el suport funcional en les eines del campus virtual de la UdL. També programem eines TIC i dissenyem entorns interactius. Podeu veure alguns exemples clicant a les següents miniatures:

PROGRAMA UDL X TOTHOM

El Programa UdLxTothom forma part dels serveis que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, l’estudiantat, el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador. Està adscrit al Vicerectorat de Compromís Social, Igualtat i Cooperació  i el gestiona la unitat d’Informació i Orientació Universitària.

El seu objectiu és promoure la participació i la inclusió de les persones amb diversitat funcional, en base als principis d’igualtat d’oportunitats, d’inclusió i de responsabilitat social.

Informació i orientació universitària

Informació i Orientació Universitària (IOU) és una unitat administrativa i de gestió que té com a tasca principal informar, assessorar i orientar l’estudiantat de les diferents etapes educatives i especialment el de secundària i l'alumnat universitari.

Suport a l’activitat docent

Som l'estructura responsable d'assessorar i donar suport als processos d'ensenyament-aprenentatge presencials i en línia de la UdL. Promocionem la innovació docent i la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos d'ensenyament–aprenentatge presencials i no presencials, focalitzant els esforços en assolir elevats nivells de qualitat pedagògica.

Les nostres tasques principals se centren en la consultoria pedagògica i el suport funcional en les eines del campus virtual de la UdL. També programem eines TIC i dissenyem entorns interactius. Podeu veure alguns exemples clicant a les següents miniatures:

PROGRAMA UDL X TOTHOM

El Programa UdLxTothom forma part dels serveis que la UdL ofereix a tota la comunitat universitària, l’estudiantat, el personal d’administració i serveis i el personal docent i investigador. Està adscrit al Vicerectorat de Compromís Social, Igualtat i Cooperació  i el gestiona la unitat d’Informació i Orientació Universitària.

El seu objectiu és promoure la participació i la inclusió de les persones amb diversitat funcional, en base als principis d’igualtat d’oportunitats, d’inclusió i de responsabilitat social.

Servei d'Atenció Psicològica

Institut de llengües

Cultura

Esports

Relacions internacionals

Centre Dolors Piera d’Igualtat d’oportunitats i promoció de les dones

Desenvolupament i cooperació

Sistemes d’informació i comunicacions

TOTES LES UNITATS DE LA UDL