UdL ACOMPANYA- Programa Néstor

 Descarregar Pdf

 

 

El Programa UdL Acompanya- Programa NÈSTOR depèn del Vicerectorat d'Estudiantats i ocupabilitat. El seu objectiu és donar suport a l'estudiantat en el seu procés de formació integral durant els anys d'estada a la UdL, a través de facilitar-li orientació personal, acadèmica i professional, per a què pugui prendre decisions ben fonamentades al llarg de la seva carrera universitària i com a futur professional.

Coordinador Marcelino Bermúdez López (medicina.nestor@udl.cat ).

Elements bàsics que formen el Programa Nèstor són:

  • Jornades d'Acollida: l'alumnat de nou ingrés als graus de la UdL té, durant la setmana anterior a l'inici de cada curs, un primer contacte amb la universitat. Consisteix bàsicament en explicar l'organització dels estudis i els centres, donar a conèixer els principals serveis i eines que podrà fer servir i ensenyar-li els espais pels quals s'haurà de moure.
  • Orientació i assessorament: Reunions en les quals alumnes i professorat tutor s'interrelacionen, l'alumnat pot resoldre els seus dubtes, rep suport i orientació (Individuals i/o grupals).
  • Mentories: La mentoria consisteix en un sistema de tutories entre companys de la titulació, en el qual hi ha estudiants que, a partir de la seua experiència, ajuden els seus companys de cursos inferiors a resoldre les dificultats i problemes que els puguin sorgir al llarg del curs.

Jornades d’Acollida

Cada Escola o Facultat organitza, en els dies anteriors a iniciar el curs, unes Jornades d'Acollida per a cada grup d'alumnes que ingressa en una titulació o grau d'aquell centre docent. Amb aquesta activitat, impulsada autònomament per les respectives direccions o deganats dels centres i organitzada per la respectiva coordianció, es vol facilitar una bona i prompta integració de l'estudiantat nouvingut al medi universitari que ofereix la UdL. Així, a més d'informar-lo de l'organització general de la universitat i específicament de l'Escola o Facultat on estudiarà, se li dóna a conèixer altres serveis que farà servir al llarg de la carrera: unitat d'Informació i Orientació Universitària (IOU), Campus Virtual, Biblioteca, etc., se li explica el funcionament acadèmic del grau que hagi escollit i, no menys important, s'ofereix l'oportunitat de començar a conèixer-se entre el grup-classe.

Actes Programats. Jornada Acollida 2021-22

Atesa la situació de COVID-19 la jornada d'acollida del curs 2020-21 es podrà seguir de manera presencial (caldrà fer reserva de plaça per a la distibució en diferents aules segons capacitat) i virtual via streaming per tal d'evitar les aglomeracions a la Facultat.

Més informació Jornades acollida curs 2021-22

Tutories

A tot l'alumnat de grau que ingressa a la UdL se li adjudica un tutor o tutora, membre del professorat, sempre que és possible de la titulació que cursa. La tutora o el tutor serà per a l'alumna o l'alumne el seu referent durant els anys que restarà a la universitat, a qui podrà acudir per consultar-li i demanar assessorament sobre els temes o qüestions que vulgui. Qualsevol membre de l'estudiantat pot saber o recordar qui és la seva persona de referència a través de l'enllaç que es troba sota i s'hi pot posar en contacte personalment (acudint al seu despatx) o enviant-li un correu electrònic per establir una cita. Ambdues dades es troben en el següent enllaç

Qui és el meu tutor o la meva tutora?

Tallers

Els tallers són activitats formatives de caràcter voluntari, destinades a que l'alumnat adquireixi competències transversals d'utilitat tant per l'estudi de totes o vàries titulacions com per un posterior exercici de moltes professions. Cada any s'ofereixen alguns tallers al llarg del curs acadèmic, a demanda del propi estudiantat o per iniciativa del professorat tutor o de les coordinacions dels centres. Aquests tallers, per tant, poden oferir-se per una titulació o per totes les titulacions d'una facultat, així com alguns dels quals poden obrir-se a tot l'alumnat de la UdL. Seguidament podeu trobar els tallers que s'han planificat per aquest curs, el públic destinatari, les condicions de preinscripció i la documentació vinculada.

 ------------------------

La Facultat de Medicina ha definit un protocol de pautes bàsiques a seguir per a la inclussió dels estudiants amb necessitats específiques de suport educatiu.

PROTOCOL D'ACTUACIÓ DE LA FACULTAT DE MEDICINA PER AFAVORIR LA INCLUSSIÓ DELS ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE SUPORT EDUCATIU.

 

 

 

 

 

 

 

 

   Darrera modificació: