Programa d'Ajuts de la Facultat de Medicina per a Estudiantat del Màster en Investigació Biomèdica. CURS 2017-2018

Descarregar Pdf

Acord número 99/2017 del Consell de Govern de 25 d’abril de 2017, pel qual s’aprova el Programa d’ajuts de la Facultat de Medicina per a estudiantat del Màster en Investigació Biomèdica. Curs 2017-2018.

La Facultat de Medicina considera important que els graduats continuïn la seva formació amb la realització d’un màster. Així doncs, es convoquen aquests ajuts amb la finalitat de promoure la incorporació d’estudiants a l’oferta formativa de postgrau pròpia.

Article 1. Finalitat

La Facultat de Medicina convoca el Programa d'ajuts per a estudiants de màster per afavorir la incorporació d’estudiants al Màster en Investigació Biomèdica.

Article 2. Objectiu

El present programa té com a objectiu atorgar ajuts a estudiantat que es matriculi al Màster en Investigació Biomèdica de la Facultat de Medicina durant el curs 2017-2018.

Article 3. Pressupost

La quantitat global que es destina a aquests ajuts és de 4.000 euros a càrrec de la Facultat de Medicina.

Article 4. Beneficiaris

Poden ser beneficiaris d'aquests ajuts estudiants de nou accés i de qualsevol nacionalitat que hagin matriculat la totalitat dels crèdits del Màster en Investigació Biomèdica de la Facultat de Medicina.

Article 5. Concepte dels ajuts

Els ajuts pretenen ser un complement que contribueixi a sufragar part de l'import de la matrícula al màster. En cap cas cobrirà la totalitat de l'import de matrícula donat que els ajuts són de 1000 euros per sol·licitant.

Article 6. Ajuts i forma de pagament

Per tal de poder fer efectiu el pagament, l'estudiant s’haurà d'haver matriculat a la Facultat de Medicina en els terminis establerts.

El pagament es farà efectiu mitjançant transferència bancària de 1000€ abans d'acabar l'any 2017.

Aquests ajuts estaran subjectes, si escau, a les retencions previstes en la legislació fiscal vigent.

Article 7. Sol·licituds i data de presentació

La sol·licitud es considerarà presentada automàticament en el moment en què l’estudiant hagi fet efectiva la matrícula.

Es denegarà tota sol·licitud que no compleixi els requisits establerts en aquesta convocatòria.

Article 8. Criteris de selecció

L'avaluació de les sol·licituds i proposta de resolució d'aquests ajuts és competència de la Comissió d’estudis del màster. Aquesta Comissió elevarà una proposta de resolució a la degana de la Facultat.

Les sol·licituds presentades es puntuaran en funció dels criteris acadèmics que es detallen a continuació:

  1. Nota final de l'expedient acadèmic de la titulació universitària amb què s'accedeix al màster (per als estudiants amb títols estrangers la nota d’equivalència del MECD: https://sede.educacion.gob.es/tramite/login/inicio.jjsp?idConvocatoria=818); (fins a 1O punts).
  2. Currículum vitae (fins a un màxim de 3 punts) segons el següent barem:

pràctiques extracurriculars

0.5 pts/pràctica

estada a l'estranger

1 pt/estada

activitats de mobilitat

0.5 pts/activitat

presentació póster congrés

0.5 pts/pòster si 1er autor

0.1 pts/pòster no 1r autor

autor

 

comunicació oral congrés

1 pt/comunicació oral

articles científics en revistes de 1r i 2n quartil

2 pts/article si 1er autor

1 pt/article no 1er autor

articles científics en revistes de 3r i 4t quartil

0.5 pts/article si 1er autor

0.1 pts/article no 1r autor

 

Article 9. Resolució

La resolució dels ajuts correspon a la degana, d’acord amb la proposta prevista en l’article 8.

Contra aquesta resolució, que no exhaureix la via administrativa, les persones interessades poden interposar un recurs d’alçada davant del rector en el termini d’1 mes a comptar de l’endemà de la publicació de la resolució.

Article 10. Acceptació de l'ajut

Els  estudiants  seleccionats  hauran  de  lliurar  a  la  Secretaria  de  la  Facultat  de  Medicina  el document d'acceptació de l'ajut degudament signat.

Article 11. Renúncies

La renúncia a un ajut concedit s'ha de fer mitjançant un escrit motivat adreçat a la Comissió d’Estudis del Màster.

Article 12. Incompliment

La presentació de la sol·licitud implica l'acceptació de les condicions d'aquesta convocatòria en la seva totalitat. En cas d'incompliment, la persona beneficiària haurà de retornar l'import de l'ajut i se li exigirà l’interès de demora corresponent des del moment del pagament de la subvenció fins a la data que s'acordi el reintegrament, tal com estableix l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Article 13. Incompatibilitats

Aquests ajuts són incompatibles amb qualsevol altre ajut procedent de fons propis de la UdL, amb la beca de col·laboració en departaments del MECD i amb la Beca de Màsters d’Excel·lència de la Fundació Catalunya-La Pedrera, corresponent al  mateix període acadèmic.

Article 14. Publicitat

La publicació de tots els tràmits de la convocatòria, així com la resolució final es publicaran a l’e-TAULER de la seu electrònica (https://seuelectronica.udl.cat/etauler.php), en el mateix moment també es publicarà a la web de la Facultat de Medicina (http://www.medicina.udl.cat/) i al tauler d’anuncis de la Facultat.

Article 15. Incidències

La Comissió d’Estudis del Màster pot dictar totes les normes complementàries que siguin necessàries per al normal desenvolupament del procediment i té atribuïda la potestat d'interpretació de les bases quan sorgeixin dubtes sobre l'abast o significat d'algun dels seus preceptes. Aquesta comissió pot resoldre qualsevol altra qüestió o incidència que es pugui produir en el desenvolupament d'aquesta convocatòria.

Article 16. Recursos

Contra les bases d'aquesta convocatòria, que exhaureixen la via administrativa, i independentment de la seva execució immediata, les persones interessades poden interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu, en el termini de dos mesos comptats a partir de l'endemà de la publicació d'aquesta resolució que posi fi a la via administrativa, tal com disposen els art. 8.3, 46.1 i 14.1 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.

No obstant això, les persones interessades podran optar per interposar contra aquest acord un recurs de reposició, en el termini d’un mes, davant del Consell de Govern. En aquest cas, no es podrà interposar el recurs contenciós administratiu anteriorment esmentat mentre no recaigui resolució expressa o presumpta del recurs de reposició, d’acord amb el que disposen els articles 123 i 124 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

La participació en aquesta convocatòria comporta l'acceptació de totes i cadascuna de les bases.